Projekt skierowany był do małych dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością (od urodzenia do 7 r.ż.). Program realizowany był na terenie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Akademia ABCD” przy
ul. Baboszewskiej 10 w Szerominku.
Zajęcia były realizowane w formie indywidualnej i grupowej ( grupy 3-4 osobowe prowadzone przez dwóch terapeutów oraz wolontariuszy – indywidualnych asystentów). Wszyscy wolontariusze – asystenci zostali przygotowani do pracy z dzieckiem
o zaburzonym rozwoju, poprzez szkolenie wstępne, systematyczny instruktaż oraz współudział w ewaluacji oddziaływań terapeutycznych.
Każde dziecko miało przygotowaną wieloaspektowa diagnozę specjalistyczną, na podstawie której opracowano program terapeutyczny realizowany podczas zajęć oraz w środowisku domowym. Diagnozę i wsparcie zapewniali wysoko wyspecjalizowani terapeuci (psycholog, neurologopedzi, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji, terapeuci
i diagności Integracji Sensorycznej). Prowadzone były różne rodzaje i typy terapii
w zależności od ustaleń diagnostycznych:

  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna
  • Logopedyczna
  • Terapia Integracji Sensorycznej
  • Rehabilitacja
  • Różne formy wspierania rodzin (grupy wsparcia, szkolenia instruktażowe, indywidualne konsultacje)

leftProjekt Centrum Wczesnego Wspomagania „ Na dobry początek „ dofinansowany przez Fundację PZU był zrealizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce” w Baboszewie od lipca 2013 do grudnia 2013.
Naszym celem było wczesne rozpoznanie deficytów dziecka i stymulowanie rozwoju zapobiegające pogłębianiu się niepełnosprawności. W ramach CENTRUM WCZESNEGO WSPOMAGANIA zaproponowaliśmy kompleksową opiekę zespołu terapeutów, współpracujących ze sobą i rodzicami dziecka.
Oferta bogatych zajęć skierowana była do 25 dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej z opóźnionym i zaburzonym rozwojem .
W ramach projektu specjaliści ze Stowarzyszenia poprowadzili zajęcia :
- rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, treningu Słuchowego Johansena, terapii neurologopedycznej, indywidualnej terapii edukacyjnej, grupowych zajęć z zakresu psychomotoryki, grupowych zajęć z zakresu umiejętności społecznych, terapii metodą WARNKEGO.
Dzięki grupie wsparcia - rodzice nabyli umiejętności wychowawczych pod kątem radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i wspomaganiem rozwoju dzieci w poszczególnych sferach.
Na zakończenie projektu została zorganizowana dla dzieci uczestniczących w zajęciach choinka, w trakcie której Mikołaj obdarował dzieci prezentami , była wspólna zabawa, gry i zabawy , kolędowanie oraz słodki poczęstunek.

Podkategorie

 

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest jedną z kluczowych metod oddziaływania dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

U dzieci ze spektrum autyzmu mogą pojawić się zaburzenia zachowania np: autoagresja, zachowania auto-stymulacyjne, nieprawidłowe funkcjonowanie zwłaszcza w sferach kontaktów społecznych i komunikacji, zalecana jest wobec tego wczesna interwencja, najlepiej w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia.

Terapeuta behawioralny

Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.

W pracy z autystycznym dzieckiem, terapeuta rozpoczyna od nauki podstawowych umiejętności kluczowych, czyli prawidłowej komunikacji, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, czynności samoobsługowych, np. prawidłowego jedzenia, wykonywania prostych poleceń słownych, np. wstań, usiądź, klaśnij lub wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów. Rodzic lub terapeuta starają się wzmacniać tylko zachowania pożądane, a wygaszać oraz redukować zachowania nieprawidłowe. Pomocą w realizowaniu tych celów jest systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) dziecka. Wzmocnienie jest czymś, co następuje bezpośrednio po pewnym elemencie zachowania i zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia.

Wyróżniamy 3 podstawowe cele terapii behawioralnej:

  • rozwijanie zachowań deficytowych – czyli takie zachowania, które występują u dziecka z autyzmem zbyt rzadko bądź wcale, a które powszechnie uważane są za prawidłowe i pożądane u zdrowego dziecka w danym wieku i w pewnych sytuacjach (prawidłowa mowa, zabawa tematyczna, naśladowanie, okazywanie emocji, itd.),

  • redukcja zachowań niepożądanych – niwelowanie zachowań niepożądanych, jest najważniejszym obszarem terapii dziecka (to zachowania destrukcyjne, zachowania agresywne i autoagresywne, zachowania auto-stymulacyjne).

  • generalizacja i utrzymanie efektów terapii – generalizacja występuje wtedy, gdy zachowanie pojawia się w różnych środowiskach i w obecności innych osób, rozszerza się na wiele pokrewnych zachowań oraz utrzymuje się w czasie.

W przypadku braku wymienionych umiejętności kluczowych może utrudnić, a wręcz uniemożliwić dalszą edukację dziecka. Dlatego podstawa jest nauczenie dziecka, jak się uczyć. Wczesna interwencja terapią behawioralną pozwoli zatem nabycie umiejętności i uniknięcie utrwalenia problematycznych zachowań dziecka. 

 

designed by agak malaja.pl