W naszej społeczności funkcjonują w pełnej integracji dzieci niewidome i niedowidzące wraz z dziećmi zdrowymi wzrokowo.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska dzieci z dysfunkcjami wzroku stworzyliśmy ciemnię tyflopedagogiczną i prowadzimy rehabilitację widzenia.

Efekty tychże działań mają pomóc naszym podopiecznym żyć i radzić sobie z codziennością.

Indywidualne zajęcia dla dzieci niewidomych i niedowidzących mają na celu usprawnienie funkcjonowania w codziennych, przedszkolnych warunkach.

Wspomagamy, wspieramy samoorganizację dzieci w zakresie orientacji na małej i dużej przestrzeni, usprawniamy ich koordynację wzrokowo- ruchową w szerokim zakresie, mobilizujemy do czynnego funkcjonowania w społeczeństwie przedszkolnym i nie tylko.

Uwrażliwiamy je na bodźce, pracując nad sensoryką, która w przypadku osób niewidomych i niedowidzących jest szczególnie istotna w procesie nauczania.
Pomagamy wykształcić umiejętność korzystania z pomocy optycznych.

Przy całym tym procesie uwrażliwiamy również dzieci widzące na potrzeby dzieci z dysfunkcjami wzroku.

Zajęcia z zakresu rehabilitacji widzenia mają na celu:

-Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i niedowidzącego w celu zapewnienia mu lepszych szans edukacyjnych.
-Stworzenie dzieciom niewidomym i słabowidzącym warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich obszarach oraz nabycia umiejętności, których nie osiągnęło by samo bez celowych, zaplanowanych i skoordynowanych działań poszczególnych specjalistów.
-Kształtowanie wśród dzieci z zaburzeniami widzenia pozytywnego nastawienia do zdobywania wiedzy i uczenia się poprzez realizację zadań w formie zabawy i praktycznych działań, nie podlegających ocenie.
-Rozwijanie wśród dzieci niewidomych aktywnej postawy w poznawaniu świata, poprzez wskazanie im i ich rodzicom kompetentnej wiedzy i sposobów kompensacji braków wzroku.
-Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole tak by mogło osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.
-Eliminowanie niepożądanych konsekwencji niepełnosprawności wzrokowej w obszarach; funkcjonowania poznawczego, społecznego, emocjonalnego oraz w zakresie samodzielności.
-Wsparcie i odciążenie rodziców w realizacji ich bardzo trudnej roli rodzica i edukatora swojego niepełnosprawnego dziecka.

designed by agak malaja.pl